Medezeggenschapsraad

kronkel

De medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Stek (de school) heeft inspraak in het beleid van het bestuur van de Stichting Fluvium ten aanzien van onze school. Bij het nemen van besluiten heeft het bestuur in een aantal gevallen de instemming van de MR nodig, zoals bij de vaststelling van het schoolplan en het beleid inzake sponsoring. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht.

 

De MR biedt aan de ouders de gelegenheid mee te praten met de school over de gang van zaken op school. Ouders die geen lid zijn van de MR, kunnen eventuele ideeën, klachten e.d. via leden van de raad ter sprake brengen.

 

De MR bestaat uit vier leden, twee ervan gekozen uit en door de ouders en twee gekozen uit en door het personeel:

oudergeleding

  • Stefan Buis (voorzitter)
  • Sanne Krijnen

personeelsgeleding

  • Debbie ter Horst-Ederveen (secretaris)
  • Mariska Baselier - Baas

 

De MR is via mail te bereiken. De verslagen van de vergaderingen zijn in te zien in de map in de personeelskamer van de school.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

  • 2 oktober 2023
  • 27 november 2023
  • 5 februari 2024
  • 15 april 2024
  • 10 juni 2024